Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FONOPOLIS

§1. Definicje

Niniejszy „Regulamin Serwisu Internetowego WYZNACZAMCENE" (dalej: „Regulamin") określa prawa i obowiązki Klienta, oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży zawieranych z FONOPOLIS Sp. z o.o. (dalej: „FONOPOLIS").

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną. Kupującym może być również osoba fizyczna, nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w zakresie, w jakim przysługuje jej ograniczona zdolność do czynności prawnych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
Użytkowniku – należy przez to rozumieć Kupującego, który posiada Konto osobiste;
Koncie osobistym – należy przez to rozumieć konto prowadzone dla Użytkownika pod unikalną nazwą (loginem) zabezpieczone hasłem, będące zbiorem zasobów informacji dotyczących: (i) Kupującego; (ii) zawieranych przez Użytkownika transakcji kupna w WYZNACZAMCENE;
Newsletter – należy przez to rozumieć elektroniczną formę biuletynu informacyjno-reklamowego;
Towarze – należy przez to rozumieć wszelkie produkty dostępne w Sklepie i oferowane przez WYZNACZAMCENE do nabycia;
Stronie internetowej – należy przez to rozumieć publicznie dostępną stronę internetową o adresie www.wyznczamcene.pl należącą i zarządzaną przez FONOPOLIS Sp. z o.o.;
Sklepie – należy przez to rozumieć serwis internetowy, który umożliwia zawieranie transakcji kupna pomiędzy Kupującymi a WYZNACZAMCENE;
Serwisie – należy przez to rozumieć strony internetowe, zakładki oraz podstrony internetowe należące do domeny Strony internetowej;
Haśle – należy przez to rozumieć hasło do Konta osobistego ustanawiane przez Użytkownika zawierające, co najmniej 6 znaków, bez polskich liter i spacji, uwzględniając małe i duże litery, w tym co najmniej jedną cyfrę oraz znak specjalny;
Dniu zawarcia umowy – należy przez to rozumieć dzień złożenia zamówienia na wybrany Towar.

§2. Postanowienia ogólne


1. Sklep prowadzony jest przez FONOPOLIS Sp. z o.o., wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385974, NIP 5222977896, REGON 14292888700000.
2. Serwis WYZNACZAMCENE jest prowadzony wyłącznie w formie sklepu internetowego o charakterze otwartym dla zainteresowanych Kupujących.
3. W Sklepie prowadzona jest jedynie sprzedaż detaliczna Towarów znajdujących się w ofercie zamieszczonej na Stronie internetowej. Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem Internetu.
4. Informacje znajdujące się na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach internetowych Sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
5. Kupujący może dokonywać transakcji zakupu Towarów poprzez rejestrację na Stronie internetowej zakładając Konto osobiste.
6. Kupujący, który jest zainteresowany założeniem Konta osobistego wskazanego w ust. 5 jest zobowiązany do podania danych osobowych, niezbędnych do prawidłowego zakończenia procesu rejestracji oraz aktywacji konta Kupującego. Dane osobowe wymagane przy rejestracji to: imię lub imiona, nazwisko, data urodzenia, adres do doręczeń, adres e-mail oraz numer telefonu.
7. Kupujący po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, otrzyma - na wskazany przy rejestracji adres e-mail - wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji. Jednocześnie otrzyma w tej samej wiadomości link umożliwiający aktywację Konta.
8. Kupujący zakładając Konto osobiste staje się Użytkownikiem.
9. Logowanie do Sklepu internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanego przy rejestracji – zakładaniu konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto osobiste.
9. Kupujący nie wyrażający woli rejestracji w WYZNCZACZAMCENE może dokonywać transakcji zakupu Towarów oferowanych przez Sklep. Obowiązany jest przy zakupie Towarów do podania następujących danych osobowych: imię lub imiona, nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail oraz numeru telefonu.
10. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność Kupującego.
11. Kupujący składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji Kupującego lub w trakcie składania zamówienia przez osobę, która nie posiada statusu Użytkownika.
12.Każda zmiana Regulaminu wymaga akceptacji Kupującego, dokonywanej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w okienku przeglądarki informującym o zmianie dotychczasowego regulaminu.

§3. Zamówienia


1. Zamówienia składane w Sklepie mogą być dokonywane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze.
2. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wskazać Towar, który zamierza nabyć poprzez dodanie, co najmniej 1 (słownie: jednej) sztuki Towaru do „koszyka". Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie przez Kupującego opcji „złóż zamówienie". Po złożeniu zamówienia, system automatycznie wysyła do Użytkownika na jego adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia

3. WYZNACZAMCENE zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonywanych zamówień oraz ich ewentualnego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności zamówienia lub ewentualnego kontaktu z Kupującym.
4.Weryfikacja dokonywanych zamówień nie będzie miała wpływu na czas realizacji zamówienia.
5. Zamówienia płatne przelewem będą realizowane nie później niż w ciągu doby po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym WYZNACZAMCENE wskazanym na Stronie internetowej.
6. WYZNACZAMCENE ma prawo do odmowy realizacji Zamówień dokonanych przez Kupującego:
a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
b) co, do których nie dokonano potwierdzenia,
c) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
7. Do każdego wysłanego zamówienia WYZNACZAMCENE dołącza dokument potwierdzający dokonanie transakcji kupna Towarów.
8. WYZNACZAMCENE nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane wprowadzeniem przez Kupującego niepoprawnych danych kontaktowych lub adresu do doręczeń wynikłe z niepoprawności, nieprawdziwości lub ich nieaktualności.
9. Wszelkie zmiany w zamówieniu bądź rezygnacja z zamówienia przed otrzymaniem potwierdzenia wysłania przesyłki na adres do doręczeń wskazany przez Kupującego powinny być niezwłocznie zgłaszane WYZNACZAMCENE na adres e-mail kontakt@wyznczamcene.pl.

§4. Cena


1. Wszystkie ceny Towarów znajdujących się w ofercie WYZNACZAMCENE są cenami detalicznymi wyrażonymi brutto (zawierającymi podatek) w polskich złotych.
2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
3. WYZNACZAMCENE zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany nie dotyczą zamówień już przyjętych do realizacji.

§5. Koszty i czas dostawy


1. WYZNACZAMCENE prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawy zamówionych Towarów mają miejsce wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Zakupiony Towar zostanie wysłany przez WYZNACZAMCENE najpóźniej w terminie doby od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym WYZNACZAMCENE wpłaty za Towar we właściwej wysokości. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 30 dni.
3. Kupujący, w toku składania zamówienia, o którym mowa w § 3 będzie uprawniony do wyrobu sposobu płatności proponowanego przez WYZNACZAMCENE .
4. WYZNACZAMCENE umożliwia dostarczenie Towaru do Kupującego w następujący sposób:
1) za pośrednictwem Poczty Polskiej,
5. WYZNACZAMCENE nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu do dostawy.

§6. Formy płatności


1. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:
a) płatność przelewem online za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl,
b) płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl
c) płatność na rachunek bankowy Sprzedawcy

2. Na płatność składa się cena zamówionego Towaru wskazana na stronach internetowych Sklepu.
3. Kupujący zobowiązuje się dokonać płatności za wybrany Towar w terminie nie późniejszym niż 1 (słownie: jeden) dzień roboczy od dnia dokonania zamówienia, w przypadku wyboru płatności wskazanej w ust. 1 lit. a-c.
4. W przypadku, gdy Kupujący nie dokonał płatności w terminie wskazanym w ust. 3, w przypadku wyboru formy płatności przelewem, WYZNACZAMCENE uprawniony jest do anulowania zamówienia. W razie braku zaksięgowania na koncie WYZNACZAMCENE w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wpływu należności wynikającej z złożonego zamówienia WYZNACZAMCENE anuluje zamówienie wysyłając powiadomienie do Kupującego na podany przez niego adres e-mail.
5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068
Serwis przelewy 24 jest własnością firmy DialCom24 Sp. z o.o. , ul. Kanclerska 15 , 60-327 Poznań , tel. +48 61 642 93 44 , fax: (61) 642 90 31 , WWW: http://www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług płatniczych w oparciu o art. 171 Ustawy o Usługach Płatniczych w zakresie usług płatniczych przewidzianych dla działalności Agenta Rozliczeniowego.


§7. Reklamacje


1. WYZNACZAMCENE zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady Towaru oraz jeżeli Towar dostarczony nie będzie zgodny z opisem produktu na stronie internetowej Kupujący może złożyć reklamację lub skorzystać z innych uprawnień przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego.
2. Reklamacja zamówionego Towaru polega na wypełnieniu przez Kupującego formularza reklamacji, (załącznik nr 1) a następnie przesłania go wraz z odesłaniem Towaru zakupionego w Sklepie.
3. W przypadku stwierdzenia wady towaru uprawnienie do złożenia reklamacji przysługuje Kupującemu w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady Towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Kupujący może żądać naprawy Towaru, wymiany Towaru na wolny od wad, obniżenia ceny Towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
4. WYZNACZAMCENE niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu. Brak ustosunkowania się do reklamacji we wskazanym terminie jest jednoznaczny z uznaniem reklamacji.
5. W przypadku uznania reklamacji i zwrotu Kupującemu kosztów Towaru oraz przesyłki, WYZNACZAMCENE dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący na ten sam numer rachunku bankowego, chyba że Kupujący wyraźnie wskaże inny sposób zwrotu kosztów Towaru.

§8. Odstąpienie od umowy


1. Wszystkie Towary w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i nie naruszają osobistych, ani majątkowych praw autorskich osób trzecich w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący może odstąpić od zawartej ze WYZNACZAMCENE umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania przesyłki. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przy jednoczesnym odesłaniu Towaru na adres korespondencyjny WYZNACZAMCENE tj. ul. Sosnowiecka 17, 01-496 Warszawa przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym.
3. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Formularz oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy Towar nie został w żaden sposób zniszczony ani nie nosi śladów użytkowania. Zwracane Towary muszą być kompletne.
5. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu oraz w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań względem WYZNACZAMCENE. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy.

7. Zwracany Towar należy odesłać na adres korespondencyjny WYZNACZAMCENE:

FONOPOLIS Sp. z o.o.
ul. Sosnowiecka 17
01-496 Warszawa

8. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący może przesłać Towar za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt WYZNACZAMCENE lub skontaktować się z WYZNACZAMCENE drogą e-mailową celem ustalenia innej formy dostarczenia Towaru.
9. Kupującemu odstępującemu od umowy WYZNACZAMCENE gwarantuje i zobowiązuje się do zwrotu kwoty pieniężnej równej cenie Towaru oraz kosztów dostarczenia Towaru, jeżeli Kupujący je poniósł. Kwota pieniężna równa cenie Towaru zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz kompletnego towaru. WYZNACZAMCENE dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiej samej formy płatności jakiej użył Kupujący przy nabywaniu Towaru, chyba że Kupujący wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu kwoty, który nie wiąże się dla WYZNACZAMCENE z żadnymi kosztami.

§9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§10. Obowiązki Kupującego


1. Wszelkie działania podejmowane przez Kupującego w ramach WYZNACZAMCENE powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych na stronach internetowych WYZNACZAMCENE materiałów wymaga uzyskania każdorazowej zgody Sklepu. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji i materiałów publikowanych przez FONOPOLIS.

§11. Niezgodność towaru z opisem


1. Zgodnie z art. 5561 § 1 Kodeksu cywilnego WYZNACZAMCENE odpowiada wobec Kupującego, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową.
2. Zgodnie z art. 5561 § 1 i § 3 Kodeksu cywilnego Towar jest niezgodny z umową gdy nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których istnieniu WYZNACZAMCENE zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował WYZNACZAMCEN Eprzy zawarciu umowy, a WYZNACZAMCENE nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez WYZNACZAMCENE lub osobę trzecią, za którą WYZNACZAMCENE ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od WYZNACZAMCENE.
3. WYZNACZAMCENE nie odpowiada za niezgodność Towaru z umową, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez Kupującego.
4. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez naprawę lub nieodpłatną wymianę na nowy. W przypadku gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, WYZNACZAMCENE zwróci Kupującemu kwotę (wynikającą z potwierdzenia sprzedaży) zapłaconą przez Kupującego za Towar oraz kosztów przesyłki poniesionych przez Kupującego.
5. Jeżeli naprawa Towaru lub jego wymiana na nowy są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, a także jeżeli WYZNACZAMCENE nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub, gdy naprawa albo wymiana Towaru narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. Jednakże Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna.
6. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na nowy przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia roszczenia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
7. W terminie określonym w ust. 6 powyżej Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powody wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
8. Uprawnienia powyższe Kupujący wykonuje poprzez wysłanie przesyłki pocztowej na adres korespondencyjny WYZNACZAMCENE, osobiste dostarczenie lub odebranie przez WYZNACZAMCENE, gdy WYZNACZAMCENE zaproponuje odbiór Towaru. Celem przyspieszenia procedury reklamacyjnej Kupujący uprawniony jest do poinformowania WYZNACZAMCENE o występującej niezgodności Towaru z umową za pośrednictwem poczty e-mail lub swojego konta w Serwisie WYZNACZAMCENE.
9. W przypadku odstąpienia od umowy i odesłania Towaru niezgodnego z umową przez Kupującego, WYZNACZAMCENE może wstrzymać się ze zwrotem płatności Kupującemu do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania Towaru.
10. Zgłoszenie niezgodności Towaru z umową będzie rozpatrzone przez WYZNACZAMCENE w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia jego fizycznego otrzymania od Kupującego.

§12. Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach zawieranych przez Kupujących transakcji jest WYZNACZAMCENE.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu (i) realizacji składanych zamówień; (ii) realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną; (iii) tworzeniem profili osobowościowych celem przygotowania indywidualnej oferty marketingowej; (iv) marketing własnych produktów; (v) uwzględniania ewentualnych reklamacji; (vi) realizacja przesyłek drogą elektroniczną Listów miłosnych. Przetwarzanie danych będzie obejmować następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, zmienianie, przetwarzanie, usuwanie i opracowywanie. Przetwarzanie danych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Kupującemu przysługuje zgodnie z ww. ustawą art. 32 między innymi prawo do wglądu do swoich danych, poprawiania uaktualniania, sprostowania i żądania usunięcia.
3. Poprzez rejestrację, o której mowa w §2 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji przez WYZNACZAMCENE zamówień złożonych przez Użytkownika.
4. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom. Nie będą również przetwarzane w celach marketingowych.
5. Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newsletterów drogą elektroniczną na wskazany adres email, informacji handlowych dotyczących Towarów oferowanych przez Sklep internetowy. Kupujący może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newsletterów poprzez wybranie na dole strony działu Newsletter i kliknięcie (po wcześniejszym zalogowaniu) linku Usuń mój adres e-mail z Newslettera lub wysłanie do nas mail na adres kontakt@wyznczacamcene.pl.
7. WYZNACZAMCENE stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Kupujących z WYZNACZAMCENE. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z WYZNACZAMCENE, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

§13. Postanowienia końcowe


1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Kupującym a Sklepem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
2. WYZNACZAMCENE zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej, dodatkowo do Użytkowników zostanie wysłane powiadomienie drogą e-mailową o zmianie Regulaminu i dniu jego wejścia w życie. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia opublikowania informacji o planowanej zmianie Regulaminu. Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu będą realizowane na zasadach obowiązujących sprzed zmiany.
3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego bądź uwagi co do treści Regulaminu lub jego zgodności z prawem mogą być zgłaszane na adres mailowy: biuro@fonopolis.pl
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.05.2015 roku.


Załącznik nr 1


FORMULARZ REKLAMACJI


Miejscowość, data
Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta

FONOPOLIS Sp. z o.o.
ul. Sosnowiecka 17
01-496 Warszawa

Reklamacja


Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ...... towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ..................... Niezgodność została stwierdzona w dniu ............................. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 560 § 2 Kodeksu cywilnego, doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę towaru na nowy.

W załączeniu:
1. Kopia potwierdzenia zakupu.


Z poważaniemZałącznik nr 2


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Miejscowość, data
Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania


FONOPOLIS Sp. z o.o.
ul. Sosnowiecka 17
01-496 Warszawa


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)[1]
odstępuję od umowy ..................................................................... nr. ................ ..............
zawartej dnia.................................................

Proszę o zwrot kwoty..........zł (słownie: ....................................................)
przekazem pocztowym na adres................................................................................. lub
na konto nr..................................................................
Towar Zwracam....................... w stanie niezmienionym


podpis Konsumenta

_______________________________________
[1] Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
Art. 28. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy

Sklep internetowy Shoper.pl